Uvjeti najma

UVJETI NAJMA – VILA MILICA

 1. OSNOVNI POJMOVI

  1. Vila – Villa Milica (adresa Šajini 84, u naselju Šajini, 52207 Barban, Hrvatska)

  2. Vlasnik vile, odnosno njegov ovlašteni predstavnik – najmodavac

  3. Gost vile – najmoprimac

  4. Kućni red – popis osnovnih pravila ponašanja u vili i na posjedu vile

  5. Ugovor o najmu – pisana Potvrda rezervacije + Uvjeti najma vile

  6. Potvrda rezervacije – pisani odgovor vlasnika vile za plaćeni najam ili predujam za najam vile

  7. Prijava gostiju vile – postupak prijave gostiju vile Hrvatskoj turističkoj zajednici (HTZ)

  8. Web stranica vile – www.villa-milica.com

  9. Adresa elektroničke pošte vlasnika vile – franko.sifari@gmail.com

 

 1. VILA

  1. Opis vile i popis opreme prikazani su tekstom, fotografijama i video materijalima na web stranicama vile. Vlasnik vile je odgovoran za točnost podataka na web stranicama vile.

  2. Vila u trenutku dolaska gosta mora biti čista i u punom funkcionalnom stanju. Vlasnik vile je odgovoran za ispravnost uređaja u vili. U slučaju neispravnosti uređaja gost vile odmah po saznanju obavještava vlasnika vile o problemu koji ih je dužan ukloniti u što kraćem vremenu.

 

 1. OPĆI UVJETI NAJMA

  1. Gosti se obvezuju u vili i na posjedu oko vile ponašati odgovorno sa odgovarajućom pažnjom, pridržavajući se pravila iz ovih Uvjeta najma i Kućnog reda istaknutog na web stranicama vile i na vidljivom mjestu u vili. Cjenik usluga također je istaknut na vidljivom mjestu u vili.

  2. Gost vile se obavezuje vratiti vilu u stanju kakvom ju je primio. Za vrijeme razdoblja najma gost vile se obvezuje odmah prijaviti nastanak bilo kakve štete na vili ili posjedu oko vile. Prilikom odlaska gost vile se obvezuje sa vlasnikom vile pregledati vilu i posjed oko vile. Za nanesenu štetu gost vile odgovara vlasniku vile. Štetom se može smatrati i potreba za dodatnim čišćenjem zbog posebno lošeg stanja u kojem je gost vratio vilu vlasniku. U tim slučajevima vlasnik vile ima pravo tu štetu naplatiti iz depozita za štete.

  3. Ukoliko gost prilikom preuzimanja vile uoči nedostatno čišćenje, štetu ili druge neispravnosti u vili, ili ima prigovore druge vrste, obavezan ih je prijaviti. Prigovori glede čišćenja upućuju se odmah na licu mjesta. Ostale prigovore gost vile obavezan je bez odgode ili najkasnije u roku od 24 sata prijaviti vlasniku vile. U tom slučaju gost vile se obvezuje ostaviti vlasniku vile primjeren rok za otklanjanje prigovora.

  4. U niti jednom trenutku u vili ne smije biti smješteno više osoba od propisanog, jasno navedenog na web stranicama vile. Za vrijeme boravka u vili gost vile se obvezuje vlasniku vile unaprijed najaviti sve posjetitelje koji mu dolaze u goste. Gost vile je obavezan zatražiti odobrenje od vlasnika vile ukoliko je ukupni broj osoba u vili ili na posjedu oko vile veći od propisanog.

  5. Vlasnik vile ne može se smatrati odgovornim za buku koja dopire sa posjeda u tuđem vlasništvu, gradilišta, prometnica, i slično. Ukoliko vlasnik vile može utjecati na smanjenje navedene buku to će učiniti u najkraćem mogućem roku. Gosti vile ne smiju dok su na posjedu vile ometati javni red i mir.

  6. Vlasnik vile je odgovoran za funkcionalnost bazenske opreme, čišćenje bazena i ispravnost vode u bazenu. Gosti vile obvezuju se držati uputa koje im daje vlasnik vile, a odnose se na korištenje bazena. Oznaka sa osnovnim uputama za korištenje bazena istaknuta je na vidljivom mjestu u blizini bazena. Korištenje bazena je na vlastitu odgovornost gostiju vile. Djeca ne smiju biti u ili blizu bazena bez nadzora odraslih. Gosti vile ne smiju bez odobrenja dirati i oštećivati vanjsku opremu bazena, kao i stajati na poklopcima uz bazen. U slučaju oštećenja vanjske opreme bazena ili poklopca uz bazen gost vile se obvezuje izravno vlasniku vile nadoknaditi štetu. U periodu izvan ljetne sezone postoji mogućnost da bazen nije u upotrebi.

  7. U vili je dopušteno držanje kućnih ljubimaca što je istaknuto na web stranici vile. Gosti vile su odgovorni za čišćenje za svojim kućnim ljubimcima. Kućnim ljubimcima nije dopušteno korištenje namještaja vile, a svaki dokaz o korištenju namještaja od strane kućnih ljubimaca može prouzročiti dodatne troškove gostima vile. Kućni ljubimci moraju biti cijepljeni protiv bjesnoće i svih drugih bolesti sukladno važećim propisima. Vlasnik vile ne preuzima nikakvu odgovornost zbog eventualne bolesti ili ozljede koju kućni ljubimci mogu pretrpjeti tijekom boravka u vili ili na posjedu vile, kao niti za alergijske reakcije gostiju vile do kojih može doći uslijed držanja kućnih ljubimaca. Kućnim ljubimcima je strogo zabranjen pristup bazenima.

  8. U unutrašnjosti vile nije dozvoljeno pušenje.

  9. Odlazak gosta iz vile prije isteka predviđenog najma i bez prethodne obavijesti i dogovora sa vlasnikom vile biti će na rizik i trošak gosta vile.

  10. Cijene smještaja i ostalih usluga istaknute na web stranici vile izražene su u eurima. Plaćanje akontacije i ostatka najma vrše se putem bankovnog transfera. Vlasnik vile ne može odgovarati za naknade drugih bankovnih institucija. U slučaju otkazivanja rezervacije sve uplate koje su izvršene prema vlasniku vile nisu povratne. Gostu se preporuča osobno ugovaranje police osiguranja od otkaza rezervacije.

  11. Prilikom primopredaje vlasnik vile izdaje gostu vile račun za najam i ostale usluge. Iznosi na računu izraženi su u nacionalnoj valuti vlasnika vile. Troškovi vode, plina, električne energije i interneta te posteljina, ručnici, kuhinjske krpe, završno čišćenje unutrašnjosti vile, održavanje bazena i okoliša, prijava boravka i boravišna pristojba kao i porez na dodanu vrijednost uključeni su u cijenu najma smještaja.

  12. Vlasnik vile se ne može smatrati odgovornim u slučaju „više sile“ (rat, prirodna katastrofa, ekološka katastrofa, epidemije, zatvaranje granica, štrajk…) koja se nije mogla predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora o najmu.

  13. Temeljem odredbi Uredbe (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka svi gosti vile daju vlasniku vile na uvid važeću osobnu ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu) ili Privolu za korištenje potrebnih osobnih podataka u svrhu prijave gostiju. Vlasnik vile ne smije osobne podatke gostiju vile koristiti u druge svrhe. Vlasnik vile je nakon prijave gostiju vile dužan uništiti prikupljene osobne podatke gostiju.

  14. Gosti vile imaju pravo na pisani prigovor za pruženu uslugu smještaja. Pisani prigovor dostavlja se na adresu elektroničke pošte vlasnika vile. Vlasnik vile dužan je pismeno odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od trenutka primitka prigovora.

 

 1. POSTUPAK NAJMA I PRIMOPREDAJE VILE

  1. Rezervacijom vile započinje postupak ugovaranja najma vile. U roku od tri (3) dana od rezervacije gost vile plaća predujam vlasniku vile koja iznosi najmanje 30% od ukupnog iznosa najma za rezervirani period. Ugovor o najmu smatra se sklopljenim u trenutku kad vlasnik vile primi uplaćeni iznos predujma. U slučaju da se uplata ne izvrši u roku od tri (3) dana od dana rezervacije, Ugovor o najmu se smatra raskinutim, te je vlasnik ovlašten, bez posebne obavijesti gostu vile, sklopiti novi Ugovor o najmu sa drugim gostom. Vlasnik vile, iako nije u obvezi, može prije raskida Ugovora o najmu gostu vile poslati obavijest kao podsjetnik na obvezu plaćanja uz primjereni rok izvršenja. Ostatak najma gost vile uplaćuje na račun vlasnika vile najkasnije 30 dana od početka razdoblja najma. Ukoliko je rezervacija izvršena manje od 30 dana od početka razdoblja najma gost vile uplaćuje na račun vlasnika vile puni iznos smještaja.  

  2. Plaćanjem predujma za rezervaciju gost vile bezuvjetno prihvaća ove Uvjete najma. Vlasnik vile nakon primitka uplate predujma šalje gostu vile pisanu Potvrdu rezervacije putem elektroničke pošte. Potvrda rezervacije sadrži: kontakt podatke vlasnika vile, adresu i lokaciju vile, broj gostiju vile, broj gostiju vile mlađih od 25 godina, broj djece do 1 godine starosti, broj kućnih ljubimaca, razdoblje rezervacije vile, vrijeme dolaska i odlaska gostiju vile, iznos uplaćenog predujma i iznos ukupnog najma za razdoblje rezervacije. Pisana potvrda rezervacije zajedno sa ovim Uvjetima najma čini Ugovor o najmu vile.

  3. Tijekom procesa rezervacije gost mora prijaviti broj kućnih ljubimaca. Trošak redovnog čišćenja u iznosu od 50 eura/tjedan po kućnom ljubimcu, dodaje se ukupnoj cijeni najma vile. Nije dopušteno držati veći broj kućnih ljubimaca od broja koji je prijavljen i naveden na Potvrdi rezervacije.

  4. Na dan rezervacije gost vile mora imati najmanje 21 godinu života. Ukoliko je većina gostiju mlađih od 25 godina obavezni su odmah prilikom rezervacije vlasnika vile obavijestiti o točnom broju gostiju vile i njihovoj starosti. U takvom slučaju vlasnik vile može zatražiti od gosta plaćanje dodatnog pologa radi osiguranja štete na imovini kako bi se zadržala rezervacija. Vlasnik vile zadržavaju pravo odbiti grupe gostiju mlađih od 25 godina u slučaju da nije obaviješten o njihovom dolasku. U tom slučaju gosti vile nemaju pravo na povrat plaćenog iznosa najma.

  5. Propisani najveći broj osoba koje mogu biti u jednom trenutku smješteni u vilu ili na posjedu vile je osam (8). U taj broj ne uračunavaju se djeca do jedne godine starosti. U svako doba u vili ili na posjedu vile ne smije boraviti veći broj osoba od naznačenih u Potvrdi rezervacije. Zahtjev za promjenom broja osoba koje će boraviti u vili gost vile upućuje pismeno elektroničkom poštom vlasniku vile najkasnije tri (3) dana prije dolaska gosta.

  6. Vrijeme predviđeno za dolazak gostiju u vilu je najranije u 15:00 sati po lokalnom vremenu. Vrijeme predviđeno za odlazak gostiju iz vile je najkasnije u 10:00 sati po lokalnom vremenu. Vlasnik vile dočekuje goste radi primopredaje vile i postupka prijave gostiju. Gost vile se prilikom primopredaje vile obvezuje vlasniku vile dati na uvid važeću osobnu ispravu radi postupka prijave gostiju. Primopredaja vile izvršiti će se samo u slučaju plaćenog punog iznosa najma vile i davanja pologa u iznosu od 300 eura. Polog služi radi osiguranja štete na imovini vlasnika vile. Vlasnik vile vraća puni iznos pologa gostu vile prilikom odlaska, ukoliko tijekom njegovog boravka nije došlo do štete na imovini vlasnika. U slučaju da gost počini štetu na imovini vlasnik vile može naplatiti nastalu štetu iz depozita. Ukoliko je nastala šteta veća od visine depozita vlasnik vile ima pravo zatražiti od gosta vile plaćanje preostalog iznosa gotovinom na licu mjesta. U slučaju kasnijeg odlaska od ugovorenog gost vile se obvezuje platiti sve dodatne troškove gotovinom na licu mjesta.

 

 1. OTKAZ UGOVORA O NAJMU

  1. Gost vile može vlasniku vile otkazati Ugovor o najmu vile samo pismeno elektroničkom poštom, bez obveze navođenja posebnog razloga otkazivanja. Otkaz ugovora o najmu vile  primjenjuje se od dana kada je vlasnik vile potvrdio primitak takvog otkaza. U slučaju otkaza Ugovora o najmu, vlasnik vile zadržava sve primljene uplate do dana otkaza, te gost vile nema pravo na povrat istih. Preporuča se gostima vile osobno ugovaranje police osiguranja od otkaza rezervacije. Ukoliko gost vile pronađe drugog gosta sebi u zamjenu za isto razdoblje i pod jednakim uvjetima, vlasnik vile će po pisanom primitku potrebnih podataka o novom gostu vile izvršiti prijenos Ugovora o najmu vile. U tom slučaju vlasnik vile će novom gostu vile poslati pisanu Potvrdu rezervacije. Vlasnik vile zadržati će već uplaćeni iznos najma vile od strane prvog gosta.  Novi gost je u obvezi plaćanja ostatka najma vile do punog iznosa, ukoliko on postoji.

  2. Vlasnik vile može gostu vile otkazati Ugovor o najmu vile u slučaju kad:

   • se gosti vile ne pridržavaju pravila Kućnog reda i ovih Uvjeta najma,

   • gost vile ne izvrši plaćanje u rokovima navedenim u ovim Uvjetima najma,

   • gosti vile nemarnim ponašanjem prouzroče štetu na imovini vile ili na posjedu vile,

   • se gosti vile ne pridržavaju uputa vlasnika vile i ne poštuju odredbe ovih Uvjeta najma koji se odnose na korištenje bazena i opreme bazena,

   • svi gosti vile prilikom primopredaje ne omoguće vlasniku vile uvid u važeću osobnu ispravu (osobna iskaznica, putovnica) radi propisanog postupka prijave gostiju,

   • bez posebnog odobrenja vlasnika u vili ili na posjedu vile boravi više od propisanog broja gostiju,

   • gosti vile nisu pismeno elektroničkom poštom unaprijed obavijestili vlasnika vile da se radi o grupi gostiju mlađih od 25 godina,

   • većina gostiju vile imaju manje od 25 godina i ne žele platiti dodatni polog radi osiguranja štete na imovini vlasnika vile,

   • gost vile dovede kućne ljubimce bez prethodne najave i odobrenja vlasnika vile i bez dokaza o cijepljenu kućnih ljubimaca protiv bjesnoće i drugih bolesti sukladno važećim propisima,

   • gosti vile ometaju javni red i mir ili se ogluše na upozorenja vlasnika vile za remećenje javnog reda i mira,

   • gosti puše u unutrašnjosti vile,

   • nastupi „viša sila“ opisana u ovim Uvjetima najma.

 

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

  1. Posebne zahtjeve koji nisu uključeni u cijenu najma vile (kao npr. narudžba namirnica, hrane i pića, kuhari i sl.) gost vile unaprijed upućuje pismeno putem elektroničke pošte vlasniku vile.           Ukoliko je moguće vlasnik vile će, osobno ili putem treće osobe, ispuniti posebne zahtjeve gosta vile.

  2. U slučaju povrede odredbi ovih Uvjeta najma vlasnik vile ovlašten je raskinuti Ugovor o najmu, prilikom čega gost vile nema pravo od vlasnika vile tražiti povrat iznosa plaćenog smještaja. Raskid Ugovora o najmu vile stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka. Gosti vile se obvezuje odmah trajno napustiti vilu.

  3. Neovlaštena upotreba podataka objavljenih na web stranici vile, makar i djelomična, zakonom je zabranjena i predstavlja povredu autorskih prava.

  4. Kućni red i ovi Uvjeti najma objavljeni su na web stranicama vile na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. U slučaju dvojbe oko tumačenja, mjerodavna je verzija na hrvatskom jeziku.

  5. U slučaju spora ugovorne strane nastojati će sve sporove riješiti dogovorno. U protivnom ugovara se nadležnost suda u Puli i primjena hrvatskog prava.

 

KUĆNI RED – VILA MILICA

Dragi gosti,

Dobro došli u Vilu Milicu! Iznimno nam je drago što ste odabrali našu vilu za godišnji odmor.

Kako bi Vaš boravak u vili bio što ugodniji želja nam je upoznati Vas sa osnovnim uzancama.

Vila Milica većim je dijelom obnovljena materijalima i opremom koji predstavljaju obiteljsko naslijeđe na što smo veoma ponosni. Želja nam je omogućiti Vam ugodan boravak, kao što smo to omogućili i gostima koji su u našoj vili boravili prije Vas. Naš osnovni cilj je osigurati gostu ugodan smještaj, a želja da se gosti za vrijeme boravka u vili osjećaju kao u svojoj kući. Kako bi to omogućili molim Vas da se pridržavate sljedećih uputa:

 • Dolazak je uobičajeno predviđen subotom najranije od 15 sati, a odlazak najkasnije do 10 sati.

 • U vremenskom periodu od 10 do 15 sati čisti se i priprema unutrašnjost kuće, dvorište, bazen...

 • Za čišćenje i održavanje kuće koristimo ekološki prihvatljive sredstva za čišćenje, čime želimo doprinjeti očuvanju prirode.

 • Spavaće sobe su opremljene klima uređajima, te je za vrijeme njihove upotrebe potrebno zatvoriti vrata i prozore u svrhu nepotrebne potrošnje električne energije.

 • U slučaju loših vremenskih uvjeta ili nevremena svi suncobrani, vrata, prozori i škure moraju biti propisno zatvoreni.

 • Upotreba bazena, opreme u kućanstvu i dvorištu kuće je na vlastitu odgovornost. Preporuča se upotreba bazena uz pojačani oprez i bez krajnjeg egzibicionizma.

 • Bazen je opremljen uređajem za automatsku filtraciju vode. Čišćenje bazen potrebno je obaviti jednom do dva puta tjedno, ovisno o stanju vode u bazenu i načinu njegove upotrebe. Obavezno je pridržavati se uputa o korištenju bazena postavljenih u blizini bazena.

 • Sva električna oprema u kući mora se upotrebljavati uz određenu dozu opreza i u skladu sa pribavljenim uputama o uporabi.

 • Pušenje u unutrašnjoisti kuće nije dozvoljeno.

 • Upotreba kamina u unutrašnjosti kuće nije dozvoljena.

 • Kućnim ljubimcima dozvoljen je boravak u kući. Kućnim ljubimcima nije dozvoljena upotreba kućnog namještaja i bazena.

 • Osobama koje nisu prijavljene kao gosti Vile Milice nije dozvoljen boravak u kući preko noći ili cijelog dana, kao niti upotreba kućnog inventara bez eksplicitnog odobrenja vlasnika.

 • Kako bi gostima koji dolaze osigurali ugodan smještaj molimo da kuću pri svom odlasku ostavite u stanju kakvom ste je zatekli pri svom dolasku.

 • Pozivamo Vas da se tijekom svog boravka u Vili Milici osjećate kao u svojoj kući.

 • U slučaju potrebe na Vašem smo raspolaganju 24/7.

 • U skladu sa Općom Uredbom o zaštiti pojedinca u vezi sa obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR) potrebna je pismena privola svih gostiju za korištenje osobnih podataka u svrhu prijave i odjave gostiju.

 • U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošaća pisani prigovor na pruženu uslugu smještaja dostavlja se na sljedeću mail adresu: franko.sifari@gmail.com

 • Odogovr se dostavlja u roku od 15 dana od trenutka primitka pisanog prigovora.

Želimo Vam ugodan godišnji odmor – Vaši domaćini, Ivana i Franko Sifari

 

)
)